ISINOznaka VPSt vseh VPSt imetnikovDelez tujihDatum podatka
SI0031200395CLPP000,00 %2023-10-08
SI0031200395CLPP000,00 %2023-08-10
SI0031200395CLPP000,00 %2023-06-21
SI0031200395CLPP000,00 %2023-05-31
SI0031200395CLPP000,00 %2023-04-17
SI0031200395CLPP000,00 %2023-03-28
SI0031200395CLPP000,00 %2023-01-26
SI0031200395CLPP000,00 %2022-12-06
SI0031200395CLPP000,00 %2022-07-06
Stevilo zapisov: 9
Vir: KDD